Samah, Kairo.

Samah, Kairo. Foto: Amélie Losier

Samah, Kairo. Foto: Amélie Losier